Traducción de "las regulaciones de alimentos" a lengua finlandesa:


  Diccionario Español-Finlandés

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Este es el sentido de las regulaciones transitorias.
Sehän on siirtymäkauden järjestelyjen tarkoitus.
Proporcionando las fotos, las regulaciones y el foro.
Jolloin valokuvat, asetuksia ja foorumin.
Si los proyectos sobre las más de 80 regulaciones legales son exactamente como las regulaciones sobre la higiene que he recibido como ponente, estaré muy optimista.
Olen erittäin optimistinen, jos näiden yli 80 määräyksen pohjalta tehdyt luonnokset näyttävät yhtä hyviltä kuin hygieniasäännöt, jotka olen tämän mietinnön laatineen valiokunnan jäsenenä saanut,.
. (SV) Las regulaciones detalladas no son el camino correcto.
Yksityiskohtaisten sääntöjen laatiminen ei ole oikea tapa.
Una mirada a las Regulaciones del Juego Online de Nueva Jersey
Katsokaa New Jersey Online Gaming asetukset
Las regulaciones especiales de justificación étnica deben tener un rango subordinado.
Etnisesti perusteltujen erityisjärjestelyjen pitäisi olla toissijaisia.
Por ello, quiero subrayar de nuevo que para estas regulaciones y para las otras cinco regulaciones solamente puede aplicarse el Reglamento sobre Fundamentos Jurídicos.
Siksi haluaisin korostaa vielä kerran, että ainoastaan oikeusperusta asetus on pätevä näiden ja viiden muun säännöksen kohdalla.
Esto quiere decir que las regulaciones favorables de ambas partes rigen realmente.
Vuonna 1992 neuvosto hahmotteli sosiaalista suojelua koskevassa suosituksessaan näiden kansallisten järjestelmien uudistamista koskevat yleistavoitteet.
Naturalmente, nos encontramos también con la problemática derivada de las regulaciones transitorias.
Siirtymäkausijärjestelmät aiheuttavat tietenkin ongelmia.
Sobre el papel las regulaciones son iguales pero eso es todo.
On kuviteltava, millainen kehitys meillä mahdollisesti on edessämme!
Es evidente que esto va a exigir las regulaciones más diversas.
On selvää, että kullekin näistä tarvitaan varsin erilaista säätelyä.
Esto es en especial aplicable a regulaciones relativas a la escucha de las comunicaciones.
Tämä pätee erityisesti säännöksiin, jotka koskevat viestintäyhteyksien salakuuntelua. kuuntelua.
Si no se llevan a cabo, todas las demás regulaciones no sirven de nada.
Jos sitä ei suoriteta, mistään muustakaan määräyksestä ei ole hyötyä.
Nosotros damos nuestra respuesta afirmativa a las regulaciones de Niza relativas a la cogestión.
Me hyväksymme Nizzan osallistumista koskevat säännöt.
Las regulaciones que propone la Comisión son, en mi opinión, excepcionalmente elásticas.
Komission ehdottamat määräykset ovat mielestäni erittäin joustavat.
Y mi Grupo político, como prácticamente todos, está cumpliendo las regulaciones existentes.
Edustamani poliittinen ryhmä noudattaa nykyisiä sääntöjä, kuten käytännöllisesti katsoen kaikki poliittiset ryhmät.
Regulaciones estadísticas según las cuales las IFM deben facilitar los datos Artículo 26.3 de los Estatutos Ninguna
Tilastointisäädökset , joiden mukaan rahalaitosten on toimitettava tietoja Perussäännön 26.3 artikla Ei ole
Para ello necesitamos regulaciones europeas de naturaleza flexible.
Siksi me tarvitsemme joustavia eurooppalaisia säännöksiä.
En segundo lugar hay una abundancia de regulaciones.
Lopuksi haluan sanoa, että rinnakkaista maahantuontia ei saa eikä voi kieltää.
Por ello tampoco pueden existir regulaciones de excepción.
Siksi ei voi olla myöskään mitään poikkeussäännöksiä.
Ello significará, a su vez, que la industria alimentaria tendrá que avenirse a aceptar regulaciones más estrictas, por ejemplo, en lo que se refiere al índice de sal contenido en los alimentos.
Se tarkoittaa sitä, että elintarviketeollisuuden täytyy hyväksyä se, että on hyväksyttävä tiukempia määräyksiä esimerkiksi elintarvikkeiden suolapitoisuudesta.
c ) Normas contables y regulaciones bancarias
c ) kirjanpitosäännöt ja pankkitoimintaa koskevat määräykset
Las reacciones populares de tal dimensión muestran que la sociedad no ha aceptado las regulaciones de la OMC.
Laajamittaiset kansan vastareaktiot osoittavat, että edes WTO n sääntely ei ole yhteiskunnallisesti hyväksytty.
La única disposición unitaria dicta que todos deben tener cualquiera de las tres posibles regulaciones.
Kaikkia koskeva yhtenäinen määräys sanoo pelkästään, että jokaisella on oltava jokin kolmesta mahdollisesta sääntelystä.
Independientemente de estas regulaciones generales, tenemos además enmiendas relativas a las directivas sobre los médicos.
Näiden yleisten säännösten lisäksi meillä on vielä tarkistuksia erityisesti lääkäreitä koskevien direktiivien osalta.
Debemos armonizar las regulaciones sobre los autobuses para seguir extendiendo el marco de la competencia.
Myönteisen kilpailun leviämisen jatkumisen takaamiseksi meidän on yhteensovitettava bussien normit.
Creo que todos tenemos motivos para conservar las regulaciones nacionales en este campo.
Uskon, että meillä on täysi syy seurata tätä alaa koskevia kansallisia säännöksiä.
Esto permitiría regulaciones que hiciesen justicia a las personas y a su situación.
Se mahdollistaa säännöt, jotka tekevät oikeutta ihmisille ja heidän tilanteelleen.
Los enormes intereses económicos y la liberalización europea marginan las regulaciones protectoras nacionales.
Suojelua koskevat kansalliset säännökset sysätään syrjään suurten taloudellisten intressien ja Euroopan markkinoiden vapauttamisen tieltä.
Según las regulaciones actuales, el requisito de reserva para la mayoría de las cuentas de transacción es un 10 .
Tämänhetkisissä säädöksissä, varanto vaatimus suurimmalle osalle talletustileistä on 10 prosenttia .
En 2011, se llevó a cabo la legalización de acuerdo con las regulaciones de la UE.
2011 ssa se toteutettiin EU n asetusten mukaisesti laillistamiseen.
Ephremidis (GUE NGL), por esaito (GR) El texto que tenemos en las manos es la suma negativa, el peligroso resultado de cuanto la Agenda 2000 hacía presagiar y, de hecho, ya se aplica en las regulaciones particulares de cada uno de la mayoría de los productos agrícolas regulaciones que fijan expresamente precios y cuotas, que no pueden cambiar si no cambian las regulaciones.
Ephremidis (GUE NGL), ΗήαΙΙίηεη. (EL) Käsissämme oleva teksti on huono ja vaarallinen lopputulos siitä, mitä Agenda 2000 enteili, ja siitä, mitä useimpien maataloustuotteiden tuotekohtaisissa asetuksissa nimenomaisesti säädetään hinnoista ja kiintiöistä, joita ei voida muuttaa ellei itse asetuksia muuteta.
disfrutarán, respecto de las regulaciones monetarias o de cambio, de las facilidades habitualmente reconocidas a los funcionarios de las organizaciones internacionales
heitä koskevat valuutta ja valuutanvaihtosääntelyssä samat helpotukset, jotka tavallisesti myönnetään kansainvälisten järjestöjen virkamiehille
gozarán, respecto de las regulaciones monetarias o de cambio, de las facilidades habitualmente reconocidas a los funcionarios de las organizaciones internacionales
He eivät maksa kansallista veroa unionin maksamista palkoista ja palkkiosta.
gozarán, respecto de las regulaciones monetarias o de cambio, de las facilidades habitualmente reconocidas a los funcionarios de las organizaciones internacionales
Unionin virkamiehillä ja muulla henkilöstöllä on heidän kansallisuudestaan riippumatta jokaisen jäsenvaltion alueella seuraavat erioikeudet ja vapaudet

 

Búsquedas relacionadas: Alimentos Y No Alimentos - Las Exigencias De Las Regulaciones - Las Regulaciones Gubernamentales - Cumplir Con Las Regulaciones - Conforme A Las Regulaciones - Debido A Las Nuevas Regulaciones - Cumplir Las Regulaciones - Incumplimiento De Las Regulaciones - Dentro De Las Regulaciones - Cumplimiento De Las Leyes Y Regulaciones -