Traducción de "mejores" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Mejores efectos, mejores resultados.
Lepší vplyv, lepšie výsledky.
Por tanto, es importante apoyar los coches nuevos, porque son mejores, apoyar mejores redes de carreteras, mejores sistemas de transporte, mejores combustibles y mejores motores.
Z toho dôvodu je dôležité podporovať vývoj nových áut, pretože sú dokonalejšie, je dôležité podporovať zdokonalené cestné systémy, dopravné systémy, kvalitnejšie palivá a lepšie pohonné jednotky.
Están las mejores bibliotecas, los mejores teatros.
Sú tam najlepšie knižnice a divadlá.
Quién va a construir mejores autobuses, mejores trenes y mejores camiones en el futuro?
Kto bude v budúcnosti vyrábať lepšie autobusy, lepšie vlaky a lepšie nákladné autá?
Mejores productos para la salud los mejores productos de mejora
Top zdravotnícke výrobky najlepšie príslušenstvo produkty
Lenin simplemente contrato los mejores diseñadores, y los mejores redactores.
Lenin len najal najlepších dizajnérov a copywriterov.
Mejores puntuaciones
Najvyššie scóre
Mejores puntuaciones
Najvyššie skóre
Mejores puntuaciones
Najlepšie skóre
Mejores coincidencias
Najlepšie zhody
Mejores precios.
Lepšie ceny.
Mejores estrategias
Lepšie stratégie
Los mejores.
Skvelé.
Mucho mejores?
Dvakrát lepšie?
Los mejores.
Najlepší.
Las mejores mentes de las mejores instituciones normalmente no lo comprenden.
Najlepšie mozgy tých najlepších inštitúcií jej obyčajne nerozumejú.
Los mejores casinos 10 Android Los mejores casinos en línea Android
Top 10 Android Casinos Najlepšie Android online kasína
Elegimos las mejores materias primas de los mejores establecimientos de Gotland.
Našou túžbou je mať celkovo mimoriadne vysokú kvalitu našich výrobkov.
Mis mejores artistas
1 interpret
Comprobar mejores puntuaciones
Kontrola najvyššieho skóre
Mostrar mejores puntuaciones
Zobraziť najvyššie skóre
Mostrar mejores puntuaciones
Zobraziť najvyššie skóre
Borrar mejores puntuaciones
Najvyššie skóre
Configurar mejores puntuaciones...
Nastavenie najvyšších skóre...
Configurar mejores puntuaciones
Nastavenie navyšších skóre
Eran mejores estudiantes.
Boli lepšími študentami.
Toman mejores decisiones.
A tak robia aj lepšie rozhodnutia.
Necesitamos mejores herramientas.
Potrebujeme lepšie nástroje.
Mejores Juegos máquina.
Najlepšie Hry stroje.
Nuevosfondos, mejores normas
Novéfinančné prostriedky, lepšie pravidlá
Queremos normas mejores?
Chceme lepšie štandardy?
Ambas son mejores.
Obidve sú vhodnejšie.
Obtendrá las mejores.
Získa svoj príbeh.
Los 6 mejores.
Najlepších 6 koní.
Son los mejores.
Sú najlepší.

 

Búsquedas relacionadas: Mejores Y Mejores - Mejores De Los Mejores, - En Las Mejores - Es Uno De Los Mejores - Algunos De Los Mejores - Algunas De Las Mejores - Los Mejores Restaurantes - Los Mejores Hoteles - Para Obtener Mejores Resultados - Entre Los Mejores -