Traducción de "intereses" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Gastos por intereses Ingresos netos por intereses
Úrokové náklady Čisté úrokové výnosy
Intereses
Záujmy
intereses
Úrok
Intereses devengados
Celkový objem na pokrytie
Intereses devengados
Alikvotný úrok
los intereses.
úroky.
Préstamos , valores y depósitos en moneda extranjera Salidas ( ) principal intereses intereses 2 .
Úvery , cenné papiere a vklady v cudzej mene odlev ( ) prílev ( ) Istina Úrok Istina Úrok 2 .
PRODUCTO DE LOS FONDOS INVERTIDOS O PRESTADOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS INTERESES
PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV, BANKOVÉ A INÉ ÚROKY
1.318.852.000 2.761.697.060 5.398.792.296 del Eurosistema Otros ingresos por intereses Ingresos por intereses
1 318 852 0002 761 697 0605 398 792 296 bankoviek v rámci Eurosystému Ostatné úrokové výnosy Úrokové výnosy Úročenie pohľadávok NCB z prevedených devízových rezerv Ostatné úrokové náklady Úrokové náklady
Ingresos por intereses
Úrokové výnosy
Amortización e Intereses
Kapitál a
Cálculo de intereses
Výpočet úroku
Especialmente, intereses económicos.
Še posebej ekonomske interese.
Unamos nuestros intereses .
Spojme svoje záujmy.
Vigilaré sus intereses.
A moji ľudia. Zastupujem ich záujmy.
Ingresos por intereses de activos exteriores de reserva Ingresos por intereses derivados de la asignación de los billetes en euros dentro del Eurosistema Otros ingresos por intereses Ingresos por intereses Remuneración de activos de los BCN en relación con las reservas exteriores transferidas Otros gastos por intereses Gastos por intereses
Úrokové výnosy z devízových rezervných aktív Úrokové výnosy z prideľovania eurobankoviek v rámci Eurosystému Ostatné úrokové výnosy Úrokové výnosy Úročenie pohľadávok NCB z prevedených devízových rezerv Ostatné úrokové náklady Úrokové náklady
Préstamos , valores y depósitos en moneda extranjera Salidas ( ) principal intereses Entradas ( ) principal intereses
Úvery , cenné papiere a vklady v cudzej mene odlev ( ) Istina Úrok prílev ( ) Istina Úrok
Préstamos , valores y depósitos en moneda extranjera Salidas ( ) Entradas ( ) principal intereses principal intereses
Úvery , cenné papiere a vklady v cudzej mene odlev ( ) prílev ( ) Istina Úrok Istina Úrok
b) Debe realizarse una ponderación de intereses y de qué intereses se trataría?
b) Je namieste zvoliť prístup založený na vyvažovaní záujmov, a ak áno, aké záujmy by sa mali brať do úvahy pri tomto porovnávaní?
Protegerá los intereses de los países en desarrollo o los intereses de las multinacionales?
Budú to záujmy rozvojových krajín alebo záujmy nadnárodných spoločností?
Gastos por intereses ( ) 1 .
Úrokové náklady ( ) 1 .
Intereses a pagar 1A .
31 . Splatné úroky 1A .
Intereses a pagar 1A .
Splatné úroky 1A .
Ingresos netos por intereses
Čisté úrokové výnosy
Intereses a pagar 1A .
Platené úroky platené 1A .
Intereses a pagar 1A .
Platené úroky 1A .
Intereses a pagar 1C .
Platené úroky 1C .
Categoría de los intereses
Kategória úroku
Categoría de los intereses
Kategória úroku
Vencimiento de los intereses
Príjem je
Y quiero obtener intereses.
A tiež chcú, aby sa im zúročilo.
Intereses de seguridad nacional.
Záujem národnej bezpečnosti.
Otros intereses de demora
Ostatné úroky z omeškania
Reducción de intereses (FSE)
Zníženie úrokovej sadzby (ESF)
Artículo b) intereses deudores
Článok 9 c ) nákup n á by t ku , vy b a v en ia , dopravných

 

Búsquedas relacionadas: Más Intereses, Intereses De Demora - Intereses Sobre Intereses - Derechos E Intereses - Los Derechos E Intereses De - Los Intereses De Todos - Afectan A Los Intereses - Necesidades E Intereses - Intereses De Seguridad - Los Intereses De Los Niños - Para Proteger Los Intereses -