Traducción de "ello" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Ello requerirá
Toto si vyžaduje
Para ello
Na tento účel
Ello requerirá
Nato bude potrebné
Todo ello!
Všetko!
Para ello
Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri predchádzaní nelegálnemu prisťahovalectvu a pri jeho kontrole.
Para ello
Zmluvné strany sa dohodli, že zintenzívnia dialóg a spoluprácu v otázkach migrácie, azylu, účasti migrantov a rozmanitosti.
Para ello
To si vyžaduje najmä, aby
Y con ello se consigue toda la información científica que ello conlleva.
A to vám dá všetky vedecké informácie, ktoré k tomu patria.
Por ello, el
Pri podávaní warfarínu alebo iných perorálnych antikoagulancií v kombinácii s orlistatom by mohlo dôjsť k ovplyvneniu hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) (pozri časť 4. 8).
Por ello se
U pacientov súčasne infikovaných HCV a HIV, ktorí dostávajú vysoko účinnú liečbu anti retrovírusovými látkami (HAART), môže byť vyššie riziko vzniku laktátovej acidózy.
Hablas sobre ello.
Porozprávate sa o tom.
Piensen en ello.
Pomyslite na to.
Habla de ello.
Rozprávate sa o tom.
Piensen en ello.
Porozmýšľajte nad tým.
Pensad en ello.
Zamyslite sa nad tým.
Para ello, debe
Postupujte takto
Para ello, hoy
Na tento úel dnes
Brindemos por ello!
Tešme sa!
Cuente con ello.
Samozrejme.
Rezaré por ello.
Budem sa za to modliť.
Piensa en ello.
Len si predstavte.
Acaba con ello.
Skonči to.
Pensaré en ello.
Moja myseľ to musí zvážiť.
Confiemos en ello.
Dúfajme, že áno.
Piense en ello.
Premýšľajte o tom.
Vamos por ello.
Och, tak poďme na to, dobre?
Cuenta con ello.
Na to sa môžeš spoľahnúť.
Cuento con ello.
Prídem si poň...
brindemos por ello!
Nebolo to dohodnuté!
brindaron por ello!
Zapili to! Dohodu!
Gracias por ello.
Ďakujem ti.
Brindo por ello.
Aj mňa. Do pekla, na to si pripijem.
Háblele de ello
Povedzte mu o tom.
Primero, recuerda que Ello aparece como ego luego recuerda pensar que tú eres Ello y finalmente, deja de pensar en Ello, de manera que estés libre de pensamientos, para ser Ello!
Za prvé si pamätajte, že TO sa javí ako ego potom si nezabúdajte uvedomovať, že TO ste vy nakoniec prestaňte myslieť na TO, aby ste sa zbavili myšlienok a mohli byť TÝM!
Como consecuencia de ello,
Z tohto dôvodu

 

Búsquedas relacionadas: Por Ello Y Para Ello - Hablar De Ello - Resultado De Ello - Y Por Ello - Es Por Ello Que - Como Resultado De Ello - Piensa En Ello - Ello Significa Que - Y Con Ello - En Lugar De Ello -