Traducción de "sala capitular" a lengua checa:


  Diccionario Español-Checo

Sala - Traducción : Capitular - Traducción : Sala - Traducción : Sala - Traducción : Sala - Traducción : Sala capitular - Traducción : Sala - Traducción : Capitular - Traducción :

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Nuestro ejército está a punto de capitular.
Už víte, že armáda je před otřesnou porážkou?
Siempre se nos acusa de capitular frente a todo lo que nos llega de fuera.
Vždy nám říkáte, že kapitulujeme, pokud jde o vše, co přichází odjinud.
Capitular ante la presión política exterior no es para nadie la definición de ancla de estabilidad precisamente.
Kapitulaci před vnějším politickým tlakem nikdo nemůže považovat za oporu stability .
Él fue el encargado de realizar este trabajo por Andrea de Pazzi alrededor de 1428 que quería que diseñar un edificio para actuar como una sala capitular de la Iglesia monástica de Santa Cruz y también como un monumento a los Pazzi.
Byl pověřen zaváže tuto práci tím, Andrea de 'Pazzi kolem 1428 kteří ho chtěl navrhnout budovy jednat jak dále kapitolu domu do klášterní kostel Santa Croce a také jako památka na Pazzi.
Israel se negó a negociar siquiera con el gobierno palestino encabezado por Hamas y trató de exprimirlo financieramente y hacerlo capitular.
Izrael dokonce odmítl jednat s palestinskou vládou vedenou Hamásem a snaží se ji finančně zmáčknout a přimět ke kapitulaci.
Gran Sala Sala de Casación
Velký senát Kasační senát Předseda Soudu Senáty složené z pěti soudců Senáty složené ze tří soudců Samosoudce Nepřidělené
Gran Sala Sala de Casación
Velký senát Kasační senát Předseda Soudu
Divisiones Sala de Procesamiento Sala de Operaciones Inversiones
Odbory vypořádání operací měnové a devizové operaceinvestice
Lo que he dicho en esta sala, Lo que dijo en esta sala, se queda en esta sala.
Ať už jsem řekl, v této místnosti, bez ohledu na řekli v této místnosti, zůstane v této místnosti.
Una sala una sala! dar espacio! y pies, las niñas .
Sál sál! dát pokoj! a nohy to, holky .
Él fue el encargado de realizar este trabajo por Andrea de Pazzi alrededor de 1428 que quería que diseñar un edificio para actuar como una sala capitular de la Iglesia monástica de Santa Cruz y también como un monumento a los Pazzi. De construcción no comenzó dos años antes de la muerte de Brunelleschi, pero su diseño es más notable
Byl pověřen zaváže tuto práci tím, Andrea de 'Pazzi kolem 1428 kteří ho chtěl navrhnout budovy jednat jak dále kapitolu domu do klášterní kostel Santa Croce a také jako památka na Pazzi. Stavební začaly teprve před dvěma lety Brunelleschi smrti, ale jeho design je opět pozoruhodné
Sala ampliada
Velký senát
Sala de Operaciones Sala de Procesamiento Sistemas de Operaciones de Mercado
Generální ředitelství pro právní služby
Cristal, metal, piedra, madera Desde 2004, hay cuatro salas nuevas en el Musikverein la Sala de Cristal, la Sala de Metal, La Sala de Piedra y la Sala de Madera.
Sklo, kov, kámen, dřevo Od roku 2004 jsou v koncertním domě hudebního spolku Musikverein k dispozici čtyři tzv. Nové síně Skleněný sál, Kovový sál, Kamenný sál a Dřevěný sál.
Sala de Operaciones
finanční operace
Sala de Recurso
Odvolací senát
Reunión de Sala
Zasedání soudců v senátu
Sala de Casación0,97
Kasační senát 0,97
Pleno reducido3Gran Sala
Plénum Malé plénum3Velký senát
Sala de Casación1,76
Soudní z pr
Sala de Casación2,60
Kasační senát2,60
Sala de Casación5,59
Kasační senát 5,59
Sala de Casación3,86
Kasační senát 3,86
Sala de juntas.
Poradní místnost.
Sala de prensa.
Místnost pro novináře.
Sala de prensa.
Tiskový sál. Ty Bruci?
SALA DE PRENSA
MÍSTNOST PRO ZPRAVODAJE
SALA DE AISLAMIENTO
lZOLACE
Despejen la sala!
Vykliďte místnost!
Sala había permanecido abierta.
Hall stál s otevřenými ústy.
Está en esta sala.
Je v tomto sále.
Esta sala lo sabe.
My v této místnosti to víme.
Id a la sala!
Běž do síně!
Sácenla de esta sala.
Můžete si to odtud odnést.
Gran Sala de Deliberaciones.
Velká poradní síň.

 

Búsquedas relacionadas: La Sala Capitular - Sala Capitular - Sala Capitular Benedictina - Sala Capitular Del Ayuntamiento - Sala Capitular Del Monasterio - Una Sala Capitular - La Sala Capitular Benedictina - En La Sala Capitular - Acta Capitular - Letra Capitular -